Ogłoszenie | Rozstrzygnięcie |

Zarządzenie Nr 7/2013
Wójta Gminy Zduny
z dnia 26 lutego 2013r.

w sprawie:
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Zduny w 2013r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XX/125/12 Rady Gminy Zduny z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013, zarządzam, co następuje:

 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert o udzielenie z budżetu Gminy Zduny dotacji na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w szczególności przedsięwzięcia służące rozwojowi sprawności fizycznej dzieci i młodzieży.
 2. Treść ogłoszenia, stanowi załącznik do zarządzenia.
 3. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyjątkiem organizacji biorących udział w konkursie, mogą zgłaszać swoich przedstawicieli do komisji konkursowej powoływanej przez Wójta Gminy Zduny w celu opiniowania złożonych ofert.
 4. Zgłoszenia dokonać należy w terminie do 12 marca 2013r.
 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

WÓJT

/-/ Jarosław Kwiatkowski

Załącznik
do zarządzenia Nr 7/2013
Wójta Gminy Zduny
z dnia 26.02.2013r.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Zduny

o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego
na rok 2013 na terenie Gminy Zduny

 1. Rodzaj zadania
  1. Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie tenis stołowy i szachy i sekcja lekkiej atletyki;
  2. Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w sekcji lekkiej atletyki;
  3. Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka siatkowa.
 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania
  Na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Zduny w 2013r. przeznaczona została dotacja w kwocie 36.800,00zł. W tym:

  1. Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie tenis stołowy i szachy – 23.200,00zł
  2. Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w sekcji lekkiej atletyki – 10.000,00zł
  3. Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka siatkowa – 3.600,00zł
 3. Zasady przyznawania dotacji
  1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.), prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Zduny.
  2. Warunkiem przystąpienia do otwartego konkursu ofert jest złożenie oferty zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
   15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25).
  3. Ofertę należy przygotować zgodnie z informacjami zawartymi w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.
  4. Do oferty należy dołączyć:
   1. aktualny odpis z właściwego rejestru;
   2. sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa) za ostatni rok;
   3. aktualny statut;
   4. zaświadczenie z banku o posiadaniu rachunku bankowego.
  5. W przypadku złożenia kserokopii dokumentów osoby reprezentujące organizację pozarządową i podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) są obowiązane potwierdzić je za zgodność z oryginałem.
  6. Organizacja pozarządowa i podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) jest zobowiązana przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania publicznego w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
  7. Złożenie oferty na powierzenie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Zduny w 2012r. nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
  8. Oferty złożone w otwartym konkursie ofert podlegają procedurze uzupełnienia braków formalnych:
   1. uzupełnienia brakujących podpisów w przypadku niezgodności podpisów ze sposobem reprezentacji określonym w statucie;
   2. braku właściwych podpisów pod załącznikami;
   3. poświadczenia załączonych kserokopii dokumentów za zgodność z oryginałem;
   4. uzupełnienia sprawozdania finansowego lub pozostałych wymaganych załączników;
   5. korekty oczywistej omyłki rachunkowej.
  9. Organizacja pozarządowa i podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) może zostać wezwana w wyznaczonym terminie do uzupełnienia braków formalnych.
  10. Oferty niekompletne pod względem formalnym, których nie uzupełniono w terminie wskazanym w wezwaniu, nie będą rozpatrywane. Za kompletność oferty odpowiada organizacja pozarządowa i podmiot wymieniony w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.).
  11. Przekazanie dotacji na realizację zadania publicznego odbywa się na podstawie pisemnej umowy na powierzenie wykonania zadania publicznego, zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Zduny, a organizacją pozarządową i podmiotem wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.).
  12. Umowa jest sporządzona na podstawie wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25).
  13. Dotacja na realizację zadania publicznego przekazana zostanie na rachunek bankowy wskazany przez oferenta w jednej transzy. Wysokość transzy i termin jej przekazania ustalone zostaną przez strony w umowie.
  14. Dotacja nie może zostać wykorzystana na inny cel niż wskazany w ofercie i określony w umowie. Prawa i obowiązki wynikające z umowy nie mogą być przekazane osobom trzecim.
 4. Termin i warunki realizacji zadania
  1. Termin realizacji zadań publicznych ustala się od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2013r.
  2. Z dotacji mogą zostać pokryte wydatki poniesione na realizację zadań publicznych przed dniem podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2013r.
  3. Dotacja nie może być wykorzystana na:
   1. prowadzenie działalności gospodarczej;
   2. kary wynikłe podczas realizacji zadań publicznych;
   3. odsetki od nieterminowych płatności;
   4. pokrycie zobowiązań powstałych przed dniem 1 stycznia 2013r.
  4. Koszty podlegające wydatkowaniu z dotacji:
   1. delegacje na zawody;
   2. ekwiwalenty sędziowskie;
   3. transport, noclegi, wyżywienie;
   4. opłaty licencyjne, startowe oraz ubezpieczenia zawodników;
   5. zakup sprzętu sportowego;
   6. zakup niezbędnych materiałów i usług do wykonania zadania;
   7. koszty obsługi zadania.
  5. Wymagane warunki realizacji zadań publicznych:
   1. prowadzenie zajęć dla zawodników zespołów sportowych w sekcji tenis stołowy i szachy;
   2. prowadzenie zajęć dla zawodników zespołów sportowych w sekcji piłka siatkowa;
   3. prowadzenie zajęć dla zawodników zespołów sportowych w sekcji
   4. czynny udział w rozgrywkach;
   5. propagowanie aktywności ruchowej i sportu.
  6. Wójt Gminy Zduny zastrzega sobie prawo kontroli w trakcie wykonywania zadania publicznego przez organizację pozarządową i podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) w zakresie zgodności z umową, efektywności i rzetelności oraz jakości wykonywania zadania, prawidłowości wykorzystania środków publicznych oraz sposobu prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy.
  7. Organizacja pozarządowa i podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) zobowiązana jest do rzetelnego rozliczenia przedmiotu umowy: złożenia sprawozdania merytoryczno-finansowego wraz z kserokopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem opisanych prawidłowo faktur, rachunków, dokumentów potwierdzających dokonanie polecenia przelewu środków finansowych i innych dokumentów księgowych na odpowiednich drukach. W przypadku nie złożenia w określonym terminie sprawozdania z wykonania zadania, bądź nie złożenia wraz ze sprawozdaniem wymaganych załączników, na realizację którego organizacja pozarządowa i podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 otrzymała dotację, zostanie wezwana do uzupełnienia brakujących dokumentów w wyznaczonym w piśmie terminie. Jeśli pomimo wezwania organizacja pozarządowa i podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) nie przedłoży sprawozdania wraz z wymaganymi załącznikami, bądź nie dostarczy brakujących załączników, zostanie zobowiązana do zwrócenia dotacji.
 5. Termin i miejsce składania ofert:
  1. Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Zdunach, Zduny 1C, 99-440 Zduny do dnia 20 marca 2013 r. do godziny 1530.
  2. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.
 6. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert
  1. W drodze zarządzenia Wójta Gminy Zduny powołana zostanie Komisja Konkursowa w celu opiniowania złożonych ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Zduny w 2013r.
  2. Przeprowadzona przez Komisję Konkursową ocena ofert oraz propozycja rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert przedstawiona zostanie Wójtowi Gminy Zduny.
  3. Ostatecznego podziału środków pomiędzy organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) dokonuje Wójt Gminy Zduny, po zapoznaniu się z wynikami otwartego konkursu ofert.
  4. Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert i podziale środków finansowych wraz z wykazem ofert nie spełniających wymogów formalnych, jak również ofert, które nie otrzymały dotacji zamieszczona zostanie:
   1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Zdunach;
   2. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Zdunach;
   3. na stronie internetowej Gminy Zduny.
  5. Przy opiniowaniu ofert Komisja Konkursowa będzie kierować się następującymi kryteriami:
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową i podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.);
   2. kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
   3. propozycja jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będzie ono realizowane;
   4. zaangażowanie finansowe środków własnych oferenta oraz możliwość pozyskania środków finansowych z innych źródeł na realizację zadania;
   5. wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków;
   6. dotychczasowa współpraca oferenta z samorządem, a w szczególności rzetelność
    i terminowość realizacji zleconych zadań publicznych oraz sposób rozliczenia otrzymanych dotacji (w tym terminowość i kompletność złożenia sprawozdania wraz z wymaganymi załącznikami).
 7. Zrealizowane przez Gminę Zduny w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)
  1. Na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Zduny w 2012 r. przeznaczona została dotacja w kwocie 26.300,00 zł. W tym:
   1. Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka siatkowa w miejscowości Retki – 3.600,00zł;
   2. Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie tenis stołowy i szachy – 22.700,00zł.
  2. Na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Zduny w 2013 r. przeznaczona została dotacja w kwocie 36.800,00zł.

Załączniki:

banner oferta realizacji zadania publicznego
banner wzór umowy
bannerwzór sprawozdania

początek strony


Rozstrzygnięcie

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dn. 14.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) informuję, iż w dniu 28 marca 2013 r. rozstrzygnięty został konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu:

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu zadania realizowane pod nazwami:

 1. Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach lekka atletyka, tenis stołowy o szachy;
 2. Piłka siatkowa.

Zadania realizowane będą poprzez szkolenie i organizację zajęć oraz organizację współzawodnictwa sportowego dla zawodników zespołów sportowych. Jednocześnie upowszechniać będą sport i kulturę fizyczną.

Realizacja zadania nr 1 wykonywana będzie przez: Uczniowski Klub Sportowy GOK w Zdunach. Złożona oferta jest zgodna z przyjętymi kryteriami merytoryczno – finansowymi określonymi w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert, a także z wymogami określonymi w ustawie z dn. 14.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Kwota przyznanej dotacji wynosi 33.200,00zł.

Realizacja zadania nr 2 wykonywana będzie przez: Ludowy Klub Sportowy Retki. Złożona oferta jest zgodna z przyjętymi kryteriami merytoryczno – finansowymi określonymi w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert, a także z wymogami określonymi w ustawie z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Kwota przyznanej dotacji wynosi 3.600,00zł.

Łączna kwota dotacji ujęta w budżecie Gminy Zduny na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na rok 2013 wynosi 36.800,00zł. Kwota ta została rozdysponowana w całości.

WÓJT

/-/ Jarosław Kwiatkowski

Zduny dn. 28.03.2013r.
Sporządził: Łukasz Witkowski

początek strony