banner

Projekt nr UDA-POKL.09.01.01-10-028/15-00 pt. „Wesołe przedszkolaki w Gminie Zduny”
współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt pt. „Wesołe przedszkolaki w Gminie Zduny”

Gmina Zduny od 01.06.2015r. realizuje projekt pt. „Wesołe przedszkolaki w Gminie Zduny” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Realizatorem projektu jest Gmina Zduny, natomiast projekt jest realizowany w Szkole Podstawowej w Nowych Zdunach. W ramach projektu zostanie wykonane:

1) Organizacja placu zabaw – zakup huśtawki podwójnej, huśtawki na sprężynie, karuzeli tarczowej, ławki z oparciem, tablicy informacyjnej, huśtawki z zawiesiem

2) Dostosowanie pomieszczeń – dostosowanie toalet do potrzeb dzieci młodszych oraz modernizacja toalet dla personelu

3) Wyposażenie – zakup mebli dostosowanych do potrzeb dzieci młodszych oraz sprzętu ICT, kompletu zabawek, pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych, zestawu wypoczynkowego

Cel główny projektu

Cel główny projektu to podniesienie jakości pracy 1 oddziału przedszkolnego w 1 SP w gminie Zduny poprzez jego doposażenie oraz organizację placu zabaw w celu dostosowania do potrzeb dzieci w wieku od 3 do 4 lat w terminie do 31.10.2015r.

Cele szczegółowe projektu

  1. Stworzenie w 1 oddziale przedszkolnych, zlokalizowanych przy 1 SP w gminie Zduny w okresie do 31.10.2015r. warunków umożliwiających objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku 3-4 lat, poprzez dostosowanie pomieszczeń do potrzeb i możliwości ww. grupy dzieci.
  2. Stworzenie w 1 oddziale przedszkolnym, zlokalizowanych przy 1 SP w gminie Zduny w okresie do 31.10.2015r. warunków umożliwiających objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku 3-4 lat, poprzez zakup dodatkowego wyposażenia dostosowanego do potrzeb i możliwości ww. grupy dzieci.
  3. Stworzenie w 1 oddziale przedszkolnym, zlokalizowanych przy 1 SP w gminie Zduny w okresie do 31.10.2015r. warunków umożliwiających objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku 3-4, poprzez organizację placu zabaw dostosowanego do potrzeb i możliwości ww. grupy dzieci.

Biuro projektu:
Urząd Gminy Zduny
Zduny 1C
99-440 Zduny
tel. 46 838-74-26
fax. 46 838-74-23

banner