banner

Zadanie pod nazwą

„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi na terenie gm. Zduny ETAP I”

o całkowitym koszcie netto 7.333.000,00 zł dofinansowano środkami:

  1. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi do łącznej wysokości 4.411.102,00 zł; w tym w formie pożyczki w wysokości 2.202.864,83 zł oraz w formie dotacji w wysokości 2.202.864,81 zł

 

2. Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 1.931.519,00 zł

 

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie na terenie gminy Zduny 3 przepompowni ścieków; 412 przyłączy kanalizacyjnych oraz 17.406,50 mb rurociągów kanalizacyjnych.

Planowane zadanie ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców gminy Zduny oraz stanu środowiska naturalnego.