Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dn. 14.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, 1138, 1146) informuję, iż w dniu 23 marca 2015 r. rozstrzygnięty został konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu:

 

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu zadania realizowane pod nazwami:

 

  1. Piłka siatkowa;
  2. Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach lekka atletyka, tenis stołowy i szachy;

 

Zadania realizowane będą poprzez szkolenie i organizację zajęć oraz organizację współzawodnictwa sportowego dla zawodników zespołów sportowych. Jednocześnie upowszechniać będą sport i kulturę fizyczną.

Realizacja zadania nr 1 wykonywana będzie przez: Ludowy Klub Sportowy Retki. Złożona oferta jest zgodna z przyjętymi kryteriami merytoryczno – finansowymi określonymi w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert, a także z wymogami określonymi w ustawie z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Kwota przyznanej dotacji wynosi 4.200,00 zł.

Realizacja zadania nr 2 wykonywana będzie przez: Uczniowski Klub Sportowy GOK w Zdunach. Złożona oferta jest zgodna z przyjętymi kryteriami merytoryczno – finansowymi określonymi w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert, a także z wymogami określonymi w ustawie z dn. 14.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Kwota przyznanej dotacji wynosi 31.500,00 zł.

 

Łączna kwota dotacji ujęta w budżecie Gminy Zduny na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na rok 2015 wynosi 35.700,00 zł. Kwota ta została rozdysponowana w całości.

 

 

 

                                                                                                                                                                            WÓJT

/-/ Jarosław Kwiatkowski

 

Zduny dn. 23.03.2015 r.

Sporządził: Łukasz Witkowski