banner

Projekt nr UDA-POKL.09.01.01-10-044/13-00 pt. „Podniesienie dostępu do edukacji przedszkolnej w gminie Zduny”
współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt pt. „Podniesienie dostępu do edukacji przedszkolnej w gminie Zduny”

Gmina Zduny od 01.04.2014r. realizuje projekt pt. „Podniesienie dostępu do edukacji przedszkolnej w gminie Zduny” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Realizatorem projektu jest Gmina Zduny, natomiast projekt jest realizowany w Szkole Podstawowej w Bąkowie i Nowych Zdunach. W ramach projektu zostanie wykonane:

1) Organizacja placu zabaw – zakup piaskownicy, huśtawki, bujaków, piramidy linowej oraz zestawu wielofunkcyjnego

2) Dostosowanie pomieszczeń – dostosowanie sali przedszkolnej i toalet do potrzeb dzieci młodszych oraz modernizacja toalet dla personelu

3) Wyposażenie – zakup mebli dostosowanych do potrzeb dzieci młodszych oraz sprzętu ICT, kompletu zabawek, pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych, zestawu wypoczynkowego

Cel główny projektu

Cel główny projektu to podniesienie jakości pracy 5 oddziałów przedszkolnych w 2 szkołach podstawowych w gminie Zduny poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3 i 4 letnich w terminie do 31.10.2014r.

Cele szczegółowe projektu

  1. Stworzenie w 5 oddziałach przedszkolnych, zlokalizowanych przy 2 szkołach podstawowych w okresie do 31.10.2014r. warunków umożliwiających objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku 2-3, poprzez zakup dodatkowego wyposażenia dostosowanego do potrzeb i możliwości ww. grupy dzieci.
  2. Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej realizowanej w 5 oddziałach przedszkolnych zlokalizowanych przy 2 szkołach podstawowych dzieciom 3 i 4-letnim poprzez dostosowanie pomieszczeń do możliwości i potrzeb dzieci młodszych, w okresie do 31.10.2014r.
  3. Stworzenie w 5 oddziałach przedszkolnych zlokalizowanych przy 2 szkołach podstawowych w okresie do 31.10.2014r. warunków umożliwiających objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku 3-4, poprzez organizację placu zabaw dostosowanego do potrzeb i możliwości ww. grupy dzieci.

Biuro projektu:
Urząd Gminy Zduny
Zduny 1C
99-440 Zduny
tel. 46 838-74-26
fax. 46 838-74-23

banner