Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dn. 14.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) informuję, iż w dniu 17 marca 2014 r. rozstrzygnięty został konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu:

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu zadania realizowane pod nazwami:

1. Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach lekka atletyka, tenis stołowy o szachy;
2. Piłka siatkowa;

Zadania realizowane będą poprzez szkolenie i organizację zajęć oraz organizację współzawodnictwa sportowego dla zawodników zespołów sportowych. Jednocześnie upowszechniać będą sport i kulturę fizyczną.
Realizacja zadania nr 1 wykonywana będzie przez: Uczniowski Klub Sportowy GOK w Zdunach. Złożona oferta jest zgodna z przyjętymi kryteriami merytoryczno – finansowymi określonymi w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert, a także z wymogami określonymi w ustawie z dn. 14.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Kwota przyznanej dotacji wynosi 33.200,00 zł.
Realizacja zadania nr 2 wykonywana będzie przez: Ludowy Klub Sportowy Retki. Złożona oferta jest zgodna z przyjętymi kryteriami merytoryczno – finansowymi określonymi w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert, a także z wymogami określonymi w ustawie z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Kwota przyznanej dotacji wynosi 4.000,00 zł.

Łączna kwota dotacji ujęta w budżecie Gminy Zduny na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na rok 2014 wynosi 37.200,00 zł. Kwota ta została rozdysponowana w całości.

WÓJT
/-/ Jarosław Kwiatkowski

 

Zduny dn. 17.03.2014 r.
Sporządził: Łukasz Witkowski