banner

Zadanie pod nazwą

„Budowa oczyszczalni we wsi Strugienice – etap I”

o całkowitym koszcie netto 2.792.589,95 zł zostało dofinansowane środkami:

a) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi do łącznej wysokości 471.350,00 zł; w tym w formie pożyczki w wysokości 235.675,00 zł oraz w formie dotacji w wysokości 235.675,00 zł.

b) Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 2.068.480,07 zł

     Przedmiotem inwestycji jest oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna działającą w oparciu o nitryfikujący-denitryfikujący osad czynny z tlenową stabilizacją osadu w systemie technologicznym „BIO-DUO” lub równoważny o wydajności hydraulicznej docelowej 2×350 m3/d. Opracowanie obejmuje pierwszy etap realizacji inwestycji tj. 350 m3/d. Drugi ciąg technologiczny wymagany będzie po przekroczeniu w/w ilości dostarczanych ścieków do oczyszczalni.

Planowane zadanie ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców gminy Zduny oraz stanu środowiska naturalnego.

banner
banner
banner
banner