banner

Projekt nr UDA-POKL.09.01.02-10-004/12-00 pt. „Sięgamy po rozwój z indywidualizacją”
współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt pt. „Sięgamy po rozwój z indywidualizacją”

Gmina Zduny od 03.09.2012r. realizuje projekt pt. „Sięgamy po rozwój z indywidualizacją” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Realizatorem projektu jest Gmina Zduny, natomiast projekt jest realizowany w Szkole Podstawowej w Bąkowie i Nowych Zdunach.

Cel główny projektu

Cel główny projektu to zaspokojenie specjalnych potrzeb edukacyjnych i wyrównywanie szans przez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III w 100% publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zduny w okresie od IX 2012 do VI 2013 oraz doposażenie bazy dydaktycznej.

Cele szczegółowe projektu

Zapewnienie każdemu dziecku indywidualizacji procesu dydaktycznego w zależności od rozpoznanych potrzeb poprzez realizację trzech rodzajów zajęć dodatkowych w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Zduny:

  1. Zminimalizowanie dysfunkcji rozwojowych wśród dzieci klas I-III dwóch szkół podstawowych Gminy Zduny w okresie do końca realizacji projektu.
  2. Wzrost umiejętności dzieci szczególnie uzdolnionych z klas I-III dwóch szkół podstawowych Gminy Zduny w okresie do końca realizacji projektu.
  3. Stworzenie warunków w 2 szkołach objętych wsparciem, umożliwiających i wspomagających indywidualną pracę z uczniem, poprzez wyposażenie bazy szkół w niezbędne materiały dydaktyczne, w okresie realizacji projektu.

W celu przeprowadzenia w/w zajęć Szkoła Podstawowa w Bąkowie i Nowych Zdunach zostanie doposażona w sprzęt specjalistyczny służący do realizacji dodatkowych zajęć. Ponad to zakupione w ramach projektu pomoce dydaktyczne będą wykorzystywane na zajęciach realizowanych przez kolejne roczniki.

Istotą projektu jest realizacja dodatkowych zajęć, których program dostosowany jest do indywidualnych potrzeb dzieci. Projekt ukierunkowany jest na indywidualną pracę z dzieckiem poprzez wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych.

Biuro projektu:
Urząd Gminy Zduny
Zduny 1C
99-440 Zduny
tel. 46 838-74-26
fax. 46 838-74-23

banner