Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dn. 14.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365, z 2019 r. poz. 37) informuję, iż w dniu 21 marca 2019 r. rozstrzygnięty został konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu:

 

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu zadania realizowane pod nazwami:

 

  1. Piłka siatkowa
  2. Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie tenis stołowy; szachy; lekka atletyka

 

            Zadania realizowane będą poprzez szkolenie i organizację zajęć oraz organizację współzawodnictwa sportowego dla zawodników zespołów sportowych. Jednocześnie upowszechniać będą

sport i kulturę fizyczną.

            Realizacja zadania nr 1 wykonywana będzie przez: Ludowy Klub Sportowy Retki. Złożona oferta jest zgodna z przyjętymi kryteriami merytoryczno – finansowymi określonymi w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert, a także z wymogami określonymi w ustawie z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Kwota przyznanej dotacji wynosi 5.000,00 zł.

            Realizacja zadania nr 2 wykonywana będzie przez: Uczniowski Klub Sportowy GOK                 w Zdunach. Złożona oferta jest zgodna z przyjętymi kryteriami merytoryczno – finansowymi określonymi w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert, a także z wymogami określonymi w ustawie z dn. 14.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Kwota przyznanej dotacji wynosi 38.500,00 zł.

            Łączna kwota dotacji ujęta w budżecie Gminy Zduny na zadania z zakresu kultury fizycznej            i sportu na rok 2019 wynosi 43.500,00 zł. Kwota ta została rozdysponowana w całości.

 

 

 

 

WÓJT

/-/ Krzysztof Skowroński

 

Zduny dn. 21.03.2019 r.

Sporządził: Łukasz Witkowski