Zarządzenie Nr 9/2018

Wójta Gminy Zduny

z dnia 01 lutego 2018 r.

 

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Zduny w 2018 r.

 

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130), na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, 573 i 1909) oraz uchwały Nr XXXII/208/17 Rady Gminy Zduny z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018, zarządzam, co następuje:

 

 • 1.1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert o udzielenie z budżetu Gminy Zduny dotacji na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w szczególności przedsięwzięcia służące rozwojowi sprawności fizycznej dzieci i młodzieży.
 1. Treść ogłoszenia, stanowi załącznik do zarządzenia.

 

 • 2.1. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,
  z wyjątkiem organizacji biorących udział w konkursie, mogą zgłaszać swoich przedstawicieli do komisji konkursowej powoływanej przez Wójta Gminy Zduny w celu opiniowania złożonych ofert.
 1. Zgłoszenia dokonać należy w terminie do 23 lutego 2018 r.

 

 • 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

   WÓJT

/-/ Jarosław Kwiatkowski

 

 

Załącznik

do zarządzenia Nr 9/2018

Wójta Gminy Zduny

z dnia 01.02.2018 r.

 

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Zduny

 

ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych

na rok 2018 na terenie Gminy Zduny

 

na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 17, art. 5 ust. 4 pkt 1, art. 11 ust. 1 pkt. 2, art. 13 ust. 1-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, 573 i 1909) Wójt Gminy Zduny ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.

 

 1. Rodzaj zadania
 2. Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie tenis stołowy;
 3. Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie szachy;
 4. Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w sekcji lekkiej atletyki;
 5. Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka siatkowa.

 

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania

Na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Zduny w 2018 r. przeznaczona została dotacja w kwocie 42.000,00 zł. W tym:

 1. Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie tenis stołowy – 16.500,00 zł;
 2. Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie szachy – 10.000,00 zł;
 3. Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w sekcji lekkiej atletyki – 10.500,00 zł;
 4. Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka siatkowa – 5.000,00 zł.

 

III. Zasady przyznawania dotacji

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Zduny.
 2. Warunkiem przystąpienia do otwartego konkursu ofert jest złożenie oferty zgodnie ze wzorem określonym w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów oferty i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).
 3. Ofertę należy przygotować zgodnie z informacjami zawartymi w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.
 4. W przypadku złożenia kserokopii dokumentów osoby reprezentujące organizację pozarządową i podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie są obowiązane potwierdzić je za zgodność z oryginałem.
 5. Organizacja pozarządowa i podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest zobowiązana przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania publicznego w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
 6. Złożenie oferty na powierzenie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania
  i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Zduny w 2018 r. nie jest jednoznaczne
  z przyznaniem dotacji.
 7. Oferty złożone w otwartym konkursie ofert podlegają procedurze uzupełnienia braków formalnych:
 • uzupełnienia brakujących podpisów w przypadku niezgodności podpisów ze sposobem reprezentacji określonym w statucie;
 • braku właściwych podpisów pod załącznikami;
 • poświadczenia załączonych kserokopii dokumentów za zgodność z oryginałem;
 • uzupełnienia sprawozdania finansowego lub pozostałych wymaganych załączników;
 • korekty oczywistej omyłki rachunkowej.
 1. Organizacja pozarządowa i podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może zostać wezwana w wyznaczonym terminie do uzupełnienia braków formalnych.
 2. Oferty niekompletne pod względem formalnym, których nie uzupełniono w terminie wskazanym w wezwaniu, nie będą rozpatrywane. Za kompletność oferty odpowiada organizacja pozarządowa i podmiot wymieniony w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Przekazanie dotacji na realizację zadania publicznego odbywa się na podstawie pisemnej umowy na powierzenie wykonania zadania publicznego, zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Zduny, a organizacją pozarządową i podmiotem wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 4. Umowa jest sporządzona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów oferty i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).
 5. Dotacja na realizację zadania publicznego przekazana zostanie na rachunek bankowy wskazany przez oferenta w jednej transzy. Termin jej przekazania ustalony zostanie przez strony w umowie.
 6. Dotacja nie może zostać wykorzystana na inny cel niż wskazany w ofercie i określony
  w umowie. Prawa i obowiązki wynikające z umowy nie mogą być przekazane osobom trzecim.

 

 1. Termin i warunki realizacji zadania
 2. Termin realizacji zadań publicznych ustala się od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2018 r.
 3. Z dotacji mogą zostać pokryte wydatki poniesione na realizację zadań publicznych przed dniem podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2018 r.
 4. Dotacja nie może być wykorzystana na:
 • prowadzenie działalności gospodarczej;
 • kary wynikłe podczas realizacji zadań publicznych;
 • odsetki od nieterminowych płatności;
 • pokrycie zobowiązań powstałych przed dniem 1 stycznia 2018 r.
 1. Koszty podlegające wydatkowaniu z dotacji:
 • delegacje na zawody;
 • ekwiwalenty sędziowskie;
 • transport, noclegi, wyżywienie;
 • opłaty licencyjne, startowe oraz ubezpieczenia zawodników;
 • zakup sprzętu sportowego;
 • zakup niezbędnych materiałów i usług do wykonania zadania;
 • koszty obsługi zadania.
 1. Wymagane warunki realizacji zadań publicznych:
 • prowadzenie zajęć dla zawodników zespołów sportowych w sekcji tenis stołowy;
 • prowadzenie zajęć dla zawodników zespołów sportowych w sekcji szachy;
 • prowadzenie zajęć dla zawodników zespołów sportowych w sekcji piłka siatkowa;
 • prowadzenie zajęć dla zawodników zespołów sportowych w sekcji lekka atletyka;
 • czynny udział w rozgrywkach;
 • propagowanie aktywności ruchowej i sportu.
 1. Wójt Gminy Zduny zastrzega sobie prawo kontroli w trakcie wykonywania zadania publicznego przez organizację pozarządową i podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy
  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie zgodności z umową, efektywności i rzetelności oraz jakości wykonywania zadania, prawidłowości wykorzystania środków publicznych oraz sposobu prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy.
 2. Organizacja pozarządowa i podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zobowiązana jest do rzetelnego rozliczenia przedmiotu umowy: złożenia sprawozdania merytoryczno-finansowego wraz z kserokopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem opisanych prawidłowo faktur, rachunków, dokumentów potwierdzających dokonanie polecenia przelewu środków finansowych i innych dokumentów księgowych na odpowiednich drukach. W przypadku nie złożenia w określonym terminie sprawozdania z wykonania zadania, bądź nie złożenia wraz ze sprawozdaniem wymaganych załączników, na realizację którego organizacja pozarządowa i podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 otrzymała dotację, zostanie wezwana do uzupełnienia brakujących dokumentów w wyznaczonym w piśmie terminie. Jeśli pomimo wezwania organizacja pozarządowa i podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie przedłoży sprawozdania wraz z wymaganymi załącznikami, bądź nie dostarczy brakujących załączników, zostanie zobowiązana do zwrócenia dotacji.

 

 1. Termin i miejsce składania ofert
 2. Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Zdunach,
  Zduny 1C, 99-440 Zduny do dnia 23 lutego 2018 r. do godziny 1530.
 3. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.

 

 1. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert
 2. W drodze zarządzenia Wójta Gminy Zduny powołana zostanie Komisja Konkursowa
  w celu opiniowania złożonych ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Zduny w 2018 r.
 3. Przeprowadzona przez Komisję Konkursową ocena ofert oraz propozycja rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert przedstawiona zostanie Wójtowi Gminy Zduny.
 4. Ostatecznego podziału środków pomiędzy organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dokonuje Wójt Gminy Zduny, po zapoznaniu się z wynikami otwartego konkursu ofert.
 5. Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert i podziale środków finansowych wraz z wykazem ofert nie spełniających wymogów formalnych, jak również ofert, które nie otrzymały dotacji zamieszczona zostanie:
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Zdunach;
 • na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Zdunach;
 • na stronie internetowej Gminy Zduny.
 1. Przy opiniowaniu ofert Komisja Konkursowa będzie kierować się następującymi kryteriami:
 • możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową i podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
 • propozycja jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będzie ono realizowane;
 • zaangażowanie finansowe środków własnych oferenta oraz możliwość pozyskania środków finansowych z innych źródeł na realizację zadania;
 • wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków;
 • dotychczasowa współpraca oferenta z samorządem, a w szczególności rzetelność
  i terminowość realizacji zleconych zadań publicznych oraz sposób rozliczenia otrzymanych dotacji (w tym terminowość i kompletność złożenia sprawozdania wraz z wymaganymi załącznikami).

 

VII. Zrealizowane przez Gminę Zduny w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert
i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 1. Na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Zduny w 2017 r. przeznaczona została dotacja w kwocie 41.200,00 zł. W tym:
 • Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie tenis stołowy – 16.500,00 zł;
 • Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie szachy – 10.000,00 zł;
 • Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w sekcji lekkiej atletyki – 10.500,00 zł;
 • Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka siatkowa – 4.200,00 zł.
 1. Na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Zduny w 2018 r. przeznaczona została dotacja w kwocie 42.000,00 zł.

 

Załączniki:
banner oferta realizacji zadania publicznego
banner Wzór wypełnienia oferty realizacji zadania publicznego
banner opis faktur/rachunków
banner wzór umowy
bannerwzór sprawozdania