Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dn. 14.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60) informuję, iż w dniu 27 lutego 2017 r. rozstrzygnięty został konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu:

 

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu zadania realizowane pod nazwami:

 

  1. Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w tenisie stołowym, szachach i lekkiej atletyce;
  2. Piłka siatkowa

 

            Zadania realizowane będą poprzez szkolenie i organizację zajęć oraz organizację współzawodnictwa sportowego dla zawodników zespołów sportowych. Jednocześnie upowszechniać będą sport i kulturę fizyczną.

            Realizacja zadania nr 1 wykonywana będzie przez: Uczniowski Klub Sportowy GOK w Zdunach. Złożona oferta jest zgodna z przyjętymi kryteriami merytoryczno – finansowymi określonymi w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert, a także z wymogami określonymi w ustawie z dn. 14.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Kwota przyznanej dotacji wynosi 37.000,00 zł.

            Realizacja zadania nr 2 wykonywana będzie przez: Ludowy Klub Sportowy Retki. Złożona oferta jest zgodna z przyjętymi kryteriami merytoryczno – finansowymi określonymi w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert, a także z wymogami określonymi w ustawie z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Kwota przyznanej dotacji wynosi 4.200,00 zł.

 

            Łączna kwota dotacji ujęta w budżecie Gminy Zduny na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na rok 2017 wynosi 41.200,00 zł. Kwota ta została rozdysponowana w całości.

 

 

 

 

                                                                                                                                                         WÓJT

                                                                                                                                    /-/ Jarosław Kwiatkowski

 

Zduny dn. 27.02.2017 r.

Sporządził: Łukasz Witkowski