Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

 

 

W dniach od 24 października – 9 listopada br. odbędą się konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Zduny
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok.

 

Na podstawie uchwały Nr XXXVI/214/10 Rady Gminy Zduny z dnia 29 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 316, poz. 2685),

Wójt Gminy Zduny zaprasza

 

wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu programu współpracy Gminy Zduny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 będącego załącznikiem do projektu uchwały Rady Gminy Zduny.
Projekt Programu

Program współpracy Gminy Zduny z organizacjami pozarządowymi jest najważniejszym dokumentem regulującym współpracę samorządu Gminy z III sektorem.

Dokument ten jest uchwalany przez Radę Gminy Zduny i winien być poddany szerokim konsultacjom, w których mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe.

W konsultowanym dokumencie zadania publiczne przewidziane do realizacji zostały zdefiniowane na podstawie faktycznej realizacji zadań w roku 2016 z uwzględnieniem zadań priorytetowych. Program na rok 2017 precyzuje również zasady pracy komisji konkursowych powoływanych przez Wójta Zduny w celu oceny pod względem formalnym i merytorycznym ofert składanych na realizację zadań publicznych.

Termin konsultacji

od dnia 24 października 2016 r. do dnia 9 listopada 2016 roku.

 

Forma konsultacji społecznych

Treść projektu uchwały – Programu na rok 2017 i formularz do zgłaszania uwag zamieszczone są poniżej w wersji elektronicznej oraz są dostępne bezpośrednio w Urzędzie Gminy Zduny.

Uwagi do projektu Programu można zgłosić:

  1. wypełniając formularz i dostarczając go w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 listopada 2016 roku na:
  • adres poczty elektronicznej gminazduny@poczta.onet.pl
  • numer faksu 46 838 74 23,
  • bezpośrednio do Sekretariatu Urzędu Gminy Zduny.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395) oraz uchwała Nr XXXVI/214/10 Rady Gminy Zduny
z dnia 29 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 316, poz. 2685).

banner Projekt programu

banner Formularz konsultacji